โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

คลินิกจิตเวช

ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางจิตเวช

  • ด้านจิตใจ
  • ด้านอารมณ์
  • ด้านพฤติกรรม
  • โรคเฉพาะทาง

มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้การบำบัดรักษา การช่วยเหลือที่เหมาะสม มีการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ มีการประเมินการทำงานของสมองและการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา